Historia szkoły

 

        1948 – Powstanie oddziału specjalnego w budynku szkoły Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

     Jesienią 1948 roku w Wałbrzychu w budynku szkoły Towarzystwa Przyjaciół Dzieci został zorganizowany oddział specjalny. Organizacją prac związanych z jego powstaniem zajęła się Pani Irena Połoszynowicz. Ona też, jako jedyna, 1 listopada 1948 roku, rozpoczęła pracę z dziećmi specjalnej troski. Wspomniany oddział liczył wtedy 20 uczniów: 14 chłopców i 6 dziewcząt w wieku od 6 do 14 lat.

       Przeniesienie Szkoły Nr 10 budynku przy ulicy Armii Czerwonej 35 c

     Z roku na rok ilość dzieci o obniżonym poziomie intelektualnym wzrastała. W związku z tym Szkoła Nr 10 została przeniesiona do dwupiętrowego budynku przy ulicy Armii Czerwonej 35 c. Znajdowały się tam 4 duże sale lekcyjne na parterze i na I piętrze. Na II piętrze mieściły się: kancelaria, kuchnia, magazyn żywnościowy, jadalnia oraz mieszkanie dla woźnego. Szkoła tymczasowo została wyposażona wypożyczonym sprzętem szkolnym. Dzięki przyznanemu kredytowi inwestycyjnemu przez ówczesne Kuratorium Okręgu Szkolnego we Wrocławiu, do końca 1949 zakupiono meble i pomoce dydaktyczne. Zakupiono również książki do biblioteki szkolnej oraz zradiofonizowano budynek szkoły. Funkcję kierownika szkoły objęła Pani Irena Połoszynowicz, która otrzymała do pomocy dwóch nauczycieli.

     W kolejnych latach stopniowo zwiększała się liczba uczniów i nauczycieli. W 1954 roku w 6 oddziałach uczyło się 75 uczniów. Pracowało z nimi 6 nauczycieli i 2 inspektorów zawodów: krawiec i szewc.

       1970 – Przeniesienie szkoły do budynku przy ulicy Lenina w dzielnicy Biały Kamień

     Mijają lata. Placówka rozwija się, funkcjonuje coraz lepiej. We wrześniu 1970 roku Szkoła Nr 10 zostaje przeniesiona do budynku przy ulicy Lenina w dzielnicy Biały Kamień. Główny nacisk w procesie dydaktyczno-wychowawczym kładzie się na przystosowanie dzieci do życia w środowisku. Szkoła bierze udział w różnych uroczystościach organizowanych przez samorząd mieszkańców dzielnicy Biały Kamień. W 1972 roku, oprócz dyrektor Ireny Połoszynowicz w szkole uczy 18 nauczycieli. Działają organizacje szkolne, takie jak: Samorząd Uczniowski, Koło PCK, spółdzielnia Uczniowska oraz drużyna Zuchów i Harcerzy. Szkoła współpracuje z Komitetem Rodzicielskim i Milicją Obywatelską. Dużą wagę przywiązuje się do uroczystości szkolnych i państwowych. Organizowanych jest wiele rajdów, wycieczek, prac społeczno-użytecznych. Kwalifikowaniem dzieci do szkoły specjalnej zajmuje się komisja działająca na terenie szkoły, składająca się z lekarza pediatry, lekarza neurologa, psychologa oraz pedagoga.

       1972 – Przejście na emeryturę Ireny Połoszynowicz

     31 sierpnia 1972 roku dyrektor Połoszynowicz odchodzi na emeryturę, a jej funkcję przez rok pełni Pani Halina Bar.

       Objęcie funkcji dyrektora przez Helenę Foks

     W 1973 roku następuje oddzielenie klas zawodowych od szkoły podstawowej. Szkoła zawodowa zostaje przeniesiona do budynku przy ulicy Reymonta w dzielnicy Podgórze. W tym samym roku dyrektorem szkoły podstawowej zostaje pani Helena Foks. W ciągu 18 lat pełnienia swojej funkcji, pani Foks kładzie nacisk na doskonalenie istniejących oraz tworzenie nowych form pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz opiekuńczej. Wprowadza się podział zajęć na ogólnokształcące oraz praktyczno – techniczne. Rezygnuje się z instruktorów zawodu, a tworzy grupy techniki: drewna, metalu, szycia, gospodarstwa domowego. Powstają pracownie techniczne. Swoją działalność rozwija świetlica szkolna, biblioteka, koła zainteresowań oraz prężnie działający w Drużynie Nieprzetartego Szlaku harcerze i zuchy. Szkoła, kładąc duży nacisk na współżycie ze środowiskiem, bierze udział w licznych imprezach organizowanych przez inne szkoły, organizacje społeczne i zakłady pracy. Wiele prac dzieci eksponowanych jest na wystawach organizowanych na terenie miasta i powiatu. Szkoła staje się wiodąca pod względem kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Prowadzone są lekcje pokazowe dla nauczycieli szkół specjalnych, a także dla nauczycieli ze szkół masowych. Tradycją szkoły stają się nie tylko konkursy, zabawy szkolne i wycieczki, ale również kolonie rehabilitacyjne, zawody sportowe oraz wizyty w kinie i teatrze.

     Zaangażowanie w pracę z dziećmi niepełnosprawnymi systematycznie doceniane jest przez władze oświatowe. Nauczyciele otrzymują odznaczenia: Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Odznaki „Przyjaciel Dziecka” oraz nagrody: Ministra Oświaty i Wychowania, Kuratora, jak również wiele listów gratulacyjnych od organizacji społecznych i politycznych.

     Działalność dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli wspierają pracownicy administracyjno-obsługowi, którzy podobnie jak pedagodzy potrafią zrozumieć potrzeby dzieci specjalnej troski.

       1986 – Nowa siedziba szkoły przy ulicy Ogrodowej

     W roku 1986 szkoła ponownie zmienia swoją siedzibę. Przenosząc ją do budynku przy ulicy Ogrodowej, brano głównie pod uwagę proces rehabilitacji ruchowej dzieci, który mógł być  tutaj realizowany dzięki nowoczesnej sali gimnastycznej i basenowi.

     W tym czasie do szkoły specjalnej uczęszcza około 200 dzieci uczących się w 17 oddziałach. Rok później do budynku szkoły zostaje przeniesione również przedszkole specjalne z ulicy Lotników. Do przedszkola uczęszczają dzieci głębiej upośledzone, które po ukończeniu 10 roku życia przechodzą do klas „życia" funkcjonujących przy szkole od 1971 roku.

       1991 – Powołanie na dyrektora pani Beaty Bujniewicz

     W roku 1991 szkoła z wielkim żalem żegna odchodzącą na emeryturę dyrektor Panią Helenę Foks. Nowo powołanym dyrektorem zostaje Pani Beata Bujniewicz, która w ciągu 5 lat pełnienia funkcji kontynuowała tradycje szkoły oraz nadzorowała proces dydaktyczno-wychowawczy.

       1996 – Organem prowadzącym szkołę staje się Starostwo Powiatowe.

     Rok 1996 był dla Szkoły Specjalnej w Wałbrzychu rokiem wielu przemian. W myśl zmieniających się przepisów, organem prowadzącym szkołę stało się Starostwo Powiatowe..

     1996 – Funkcję dyrektora szkoły powierzono pani Danucie Pierzynce następnie pani Iwonie Nowakowskiej i Violettcie Różańskiej-Rosińskiej

     Maj 2011 – rozwiązanie Zespołu Szkół Specjalnych w Wałbrzychu

     Wrzesień 2011 – powierzenie funkcji p.o. dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu pani Magdalenie Kwintal, a funkcji  dyrektora Publicznego Gimnazjum Specjalnego nr 10 pani Urszuli Grüner

     Grudzień 2011 – objęcie stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu przez panią Dorotę Bogdańską

     W chwili obecnej proces dydaktyczno-wychowawczy prowadzi grupa  wykwalifikowanych nauczycieli, w tym zespół: pedagogów, logopedów, rehabilitantów,  reedukatorów i psycholog.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wałbrzychu

Realizacja: Superszkolna.pl

  • Dyrektor PSPS10 przyjmuje wtorek od godz 10:00 do godz.12:00
Zaszyfrowany adres tej strony